Konferencia:
Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018
Miesto
Termín

Konferencia:
Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Majte prehľad o najdôležitejších zmenách, ktoré Vás čakajú v roku 2018. Viete aké zmeny nastali vo verejnom obstarávaní, či v odpadovom hospodárstve? Dozvedeli ste sa už o pripravovaných zmenách v zákone o slobodnom prístupe k informáciám? A ako sa dotkne ochrana osobných údajov verejnej správy? Na všetky tieto otázky Vám odpovieme na našej konferencii.

termín

Najbližší termín: 17.1.2018

Program konferencie - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:30  JUDr. Anna Karasová

Aktuálne otázky aplikácie zákona o verejnom obstarávaní s akcentom na novelizáciu, ktorú priniesol zákon č.  248/2017 Z.z. 

 • Aké podstatné zmeny prináša malá novela zákona o verejnom obstarávaní; čo sa ňou chcelo dosiahnuť?
 • Úprava finančných limitov na zadávanie zákaziek.
 • Aký dopad má malá novela na zákazky bežne dostupné na trhu - bude povinnosť obstarávať bežne dostupné tovary, služby práce na trhu cez elektronické trhovísko?
 • Ako budeme obstarávať potraviny; viete niečo o elektronickom nástroji, ktorým je Národný potravinový katalóg?
 • Ako budeme vyhodnocovať referencie?
 • Všetko o subdodávateľoch  podľa zákona o verejnom obstarávaní a zákona o registri partnerov verejného sektora.

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45– 12:00  JUDr. Irena Hudecová

Hlavné povinnosti pre orgány verejnej správy v zmysle GDPR

 • Cieľom prednášky je informovať účastníkov o základných povinnostiach prevádzkovateľa a sprostredkovateľa ako orgánov verejnej správy v zmysle GDPR a na praktických príkladoch im vysvetliť, kedy sa na nich uvedené povinnosti vzťahujú.

12:00 – 13:00 - Obed

13:00– 13:45  Bruno Konečný

Pripravované zmeny v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 • prehľad navrhovaných povinne zverejňovaných informácií, ťažiskovo zamerané na komunálnu úroveň
 • prehľad navrhovaných zmien v sprístupňovaní informácií na žiadosť
 • príklady správnej aplikačnej praxe 

13:45– 14:45  Ing. Peter Gallovič

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve pre verejnú správu 

 • hlavné povinnosti miest a obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj schválené zmeny  
 • rozsah zmien, ktoré je potrebné uskutočniť vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • fungovanie zberného dvora - nové povinnosti a spôsob ich uskutočnenia

14:45 - 15:00 - Prestávka s občerstvením

15:00 - 15:45  Bruno Konečný

Pripravované zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 • povinné a fakultatívne všeobecne záväzné nariadenia obce a ich obsah
 • miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce 
 • prehľad čiastkových úprav v kompetenciách, podmienkach zlučovania obcí, postavení kontrolóra obce a poslanca

15.45 – Ukončenie a tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Majte prehľad o najdôležitejších zmenách, ktoré Vás čakajú v roku 2018. Viete aké zmeny nastali vo verejnom obstarávaní, či v odpadovom hospodárstve? Dozvedeli ste sa už o pripravovaných zmenách v zákone o slobodnom prístupe k informáciám? A ako sa dotkne ochrana osobných údajov verejnej správy? Na všetky tieto otázky Vám odpovieme na našej konferencii.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Konferencia je určená starostom, primátorom, prednostom, riaditeľom, zástupcom riaditeľa. 

Lektori - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Pôsobil  ako prevádzkový geológ, výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva vo verejnej správe

Bruno Konečný

Bruno Konečný

Lektor medzi rokmi 2008 a 2016 pracoval pre strešnú organizáciu združujúcu samosprávy v pozícii právnik, neskôr riaditeľ legislatívnej sekcie. Venoval sa oblastiam sociálnych vecí, postavenia obcí a ich predstaviteľov, poskytovania informácií a mnohým ďalším. Aktuálne sa venuje podpore procesov zapájania verejnosti na tvorbe verejných politík.

JUDr. Anna Karasová

JUDr. Anna Karasová

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

JUDr. Lucia Bezáková

JUDr. Lucia Bezáková

Ochrane osobných údajov sa venuje od roku 2012, odkedy pracuje na úrade na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na legislatívnych prácach  k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na novelizácii tohto zákona. Ako zamestnankyňa odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov úradu  sa zúčastňovala rokovaní v Bruseli a prác na Nariadení 2016/679 a tiež na príprave vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý má nadobudnúť účinnosť v máji 2018. Aktívne sa venuje aj lektorskej činnosti, pri ktorej sa maximálne snaží zamerať na skupinu, ktorej prednáša a priniesť jej informácie o ochrane osobných údajov, dotýkajúce sa práve jej činnosti a zamerania. 

Časový harmonogram - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

     8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov s občerstvením

   9:00 – 10:30 | Aktuálne otázky aplikácie zákona o verejnom obstarávaní

 10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

 10:45 – 12:00 | Hlavné povinnosti pre orgány verejnej správy v zmysle GDPR

 12:00 – 13:00 | Obed

 13:00 – 13:45 | Pripravované zmeny v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 13:45 – 14:45 | Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve pre verejnú správu

 14:45 – 15:00 | Prestávka s občerstvením

 15:00 – 15:45 | Pripravované zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

             15:45 | Ukončenie a tombola

Termíny a prihlásenie - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 17.1.2018
 • Ing. Peter Gallovič, Bruno Konečný, JUDr. Anna Karasová, JUDr. Lucia Bezáková
 • 89 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykay

Mediálny partner