Konferencia:
Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018
Miesto
Termín

Konferencia:
Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Trvanie konferencie: -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie

Téma

Majte prehľad o najdôležitejších zmenách, ktoré Vás čakajú v roku 2018. Viete aké zmeny nastali vo verejnom obstarávaní, či v odpadovom hospodárstve? Dozvedeli ste sa už o pripravovaných zmenách v zákone o slobodnom prístupe k informáciám? A ako sa dotkne ochrana osobných údajov verejnej správy? Na všetky tieto otázky Vám odpovieme na našej konferencii.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Program konferencie - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:30  JUDr. Anna Karasová

Aktuálne otázky aplikácie zákona o verejnom obstarávaní s akcentom na novelizáciu, ktorú priniesol zákon č.  248/2017 Z.z. 

 • Aké podstatné zmeny prináša malá novela zákona o verejnom obstarávaní; čo sa ňou chcelo dosiahnuť?
 • Úprava finančných limitov na zadávanie zákaziek.
 • Aký dopad má malá novela na zákazky bežne dostupné na trhu - bude povinnosť obstarávať bežne dostupné tovary, služby práce na trhu cez elektronické trhovísko?
 • Ako budeme obstarávať potraviny; viete niečo o elektronickom nástroji, ktorým je Národný potravinový katalóg?
 • Ako budeme vyhodnocovať referencie?
 • Všetko o subdodávateľoch  podľa zákona o verejnom obstarávaní a zákona o registri partnerov verejného sektora.

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45– 12:00  JUDr. Irena Hudecová

Hlavné povinnosti pre orgány verejnej správy v zmysle GDPR

 • Cieľom prednášky je informovať účastníkov o základných povinnostiach prevádzkovateľa a sprostredkovateľa ako orgánov verejnej správy v zmysle GDPR a na praktických príkladoch im vysvetliť, kedy sa na nich uvedené povinnosti vzťahujú.

12:00 – 13:00 - Obed

13:00– 13:45  Bruno Konečný

Pripravované zmeny v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 • prehľad navrhovaných povinne zverejňovaných informácií, ťažiskovo zamerané na komunálnu úroveň
 • prehľad navrhovaných zmien v sprístupňovaní informácií na žiadosť
 • príklady správnej aplikačnej praxe 

13:45– 14:45  Ing. Peter Gallovič

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve pre verejnú správu 

 • hlavné povinnosti miest a obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj schválené zmeny  
 • rozsah zmien, ktoré je potrebné uskutočniť vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • fungovanie zberného dvora - nové povinnosti a spôsob ich uskutočnenia

14:45 - 15:00 - Prestávka s občerstvením

15:00 - 15:45  Bruno Konečný

Pripravované zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 • povinné a fakultatívne všeobecne záväzné nariadenia obce a ich obsah
 • miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce 
 • prehľad čiastkových úprav v kompetenciách, podmienkach zlučovania obcí, postavení kontrolóra obce a poslanca

15.45 – Ukončenie a tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Majte prehľad o najdôležitejších zmenách, ktoré Vás čakajú v roku 2018. Viete aké zmeny nastali vo verejnom obstarávaní, či v odpadovom hospodárstve? Dozvedeli ste sa už o pripravovaných zmenách v zákone o slobodnom prístupe k informáciám? A ako sa dotkne ochrana osobných údajov verejnej správy? Na všetky tieto otázky Vám odpovieme na našej konferencii.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018

Konferencia je určená starostom, primátorom, prednostom, riaditeľom, zástupcom riaditeľa. 

Lektori - Verejná správa –najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018