Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

termín

Najbližší termín: 18.1.2018

Program konferencie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00– 10:00  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o dani z príjmov

1)      Zmeny základných pojmov a definícií

 • Úprava definície závislých osôb
 • Zavedenie novej definície subjektu, ústredia, konečného príjemcu príjmu a digitálnej platformy
 • Rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR
 • Rozšírenie okruhu príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby dosiahnutých napr. prostredníctvom digitálnej platformy)

2)      Zmeny týkajúce sa fyzických osôb

 • Príjmy z príležitostných činností
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • Nezdaniteľná časť základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach
 • Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa
 • Použitie podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2 %)
 • Zdanenie príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade, ak ide o obchodný majetok
 • Oddlženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby
 • Výplata prostriedkov z kapitálových fondov a s tým súvisiace daňové dôsledky

3)      Zmeny týkajúce sa právnických osôb

 • Zlúčenie, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev a zmeny týkajúce sa daňového posúdenia týchto transakcií
 • Výplata oceňovacích rozdielov z precenenia
 • Výplata prostriedkov z kapitálových fondov a s tým súvisiace daňové dôsledky
 • Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a v súvislosti s tzv. vnorenými nehmotnými aktívami
 • Zdanenie pri obchode spoločnosti týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR (implementácia ATAD)
 • Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

4)      Ostatné zmeny

 • Technické zhodnotenie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť 
 • Úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

10:00– 11:00  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

 • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri registrácii DPH
 • Zmena podmienok trojstranného obchodu pre prvého odberateľa
 • Úprava peňažného limitu pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti
 • Zmeny v úprave odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
 • Zavedenie povinnosti a lehoty na oznámenie neuplatnenia oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľnosti
 • Zmeny týkajúce sa platiteľov dane z pridanej hodnoty uplatňujúcich osobitný režim vzniku daňovej povinnosti prijatím platby
 • Rozšírenie povinnosti podania súhrnného výkazu pre osoby registrované pre daň podľa § 7 a 7a zákona o DPH
 • Zmena v spôsobe fakturácie za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • Zmena týkajúce sa osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • Zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním tovaru alebo služby v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie DPH neboli tovar alebo služba dodané

11:00 – 11:15 - Prestávka s občerstvením

11:15– 12:00  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v oblasti účtovníctva

 • Zmena v zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiek, ktoré sú právnymi nástupcami
 • Zmena obsahovej náplne priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky
 • Vymedzenie osoby zodpovednej za uloženie dokumentov do registra účtovných závierok za zanikajúcu účtovnú jednotku
 • Predĺženie lehoty na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 • Predĺženie lehoty na uchovávanie (archiváciu) účtovných dokumentov
 •  Podanie podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia daňovým úradom pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu

12:00 – 13:00 - Obed

13:00– 14:00   Ing. Martina Švaňová

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

Sociálne poistenie:

   • odvodová úľava,
   • maximálny, minimálny vymeriavací základ zamestnanca,
   • maximálny, minimálny vymeriavací základ SZČO,
   • výška minimálneho, maximálneho dovodu SZČO.

 Zdravotné poistenie:

   • odvodová úľava,
   • maximálny, minimálny vymeriavací základ zamestnanca,
   • odpočitateľná položka,
   • maximálny, minimálny vymeriavací základ SZČO,
   • výška minimálneho, maximálneho dovodu SZČO.

Daň zo závislej činnosti:

   • nezdaniteľná časť základu dane, daňový bonus,
   • ročné zúčtovanie dane - hodnoty, veličiny.

14:00– 15:00  Ing. Božena Jurčíková

Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

15:00 - 15:15 - Prestávka s občerstvením

15:15– 16:15  JUDr. Miroslava Verčíková

Nová právna úprava ochrany osobných údajov

Všetko čo musíte vedieť, aby Vás 25.máj 2018, kedy sa začnú plne uplatňovať nové pravidlá v ochrane osobných údajov, neprekvapil.

Zásadné zmeny, alebo „veľká reforma“ v problematike ochrany osobných údajov - Nová právna úprava ochrany osobných údajov nový právny predpis EÚ- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 - GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý v plnom rozsahu nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorý bude zrušený.

GDPR prinesie veľký počet zmien, ktoré ovplyvnia takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje, tzn. ak máte zamestnancov alebo zákazníkov, je pravdepodobné, že osobné údaje spracúvate.

16.15 – Ukončenie a tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 
Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia. 
Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková , Martina Švaňová a JUDr. Miroslava Verčíková.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňový poradca, odborník na problematiku účtovníctva a daní. Dlhodobo sa venuje odbornej lektorskej a publikačnej činnosti. Z oblasti účtovníctva a daní má dlhoročné skúsenosti z praxe ako majiteľ účtovníckej firmy. Patrí medzi obľúbených lektorov našej spoločnosti.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní   a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Posledných 10 rokov, do konca roku 2010 pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní). Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. Toho času pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

JUDr. Miroslava Verčíková

JUDr. Miroslava Verčíková

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike...

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Má skúsenosti aj s odmeňovaním členov štatutárnych orgánov, vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. Venuje sa lektorskej činnosti.

Časový harmonogram - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

    8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

   9:00 – 10:00 | Zmeny v zákone o dani z príjmov

 10:00 – 11:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

11:00 – 11:15 | Prestávka s občerstvením

 11:15– 12:00 | Zmeny v oblasti účtovníctva

12:00 – 13:00 | Obed

 13:00– 14:00 | Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

 14:00– 15:00 | Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

 15:00 - 15:15 | Prestávka s občerstvením

 15:15– 16:15 | Nová právna úprava ochrany osobných údajov

16.15 – 17.15 | Diskusia a tombola

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 18.1.2018
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Martina Švaňová, Ing. Božena Jurčíková, JUDr. Miroslava Verčíková, Júlia Pšenková
 • 169 € + DPH
Input:
 • Žilina
 • 29.11.2018
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Martina Švaňová, Ing. Božena Jurčíková, JUDr. Miroslava Verčíková, Ing. Milan Kúdela, Júlia Pšenková
 • 169 € + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 17.1.2019
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Martina Švaňová, Ing. Božena Jurčíková, JUDr. Miroslava Verčíková, Ing. Milan Kúdela, Júlia Pšenková
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Fotogaléria

Video                                 

video     

 

Partneri - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 11. ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partner