Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Krok za krokom ako zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. Vrátanie zmien od 1.1.2019 a pripravovanej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 26.2.2019
Miesto: Žilina

Program konferencie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 9:50   JUDr. Alena Huťanová

Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov a miezd

Zamestnávanie cudzincov - právny pohľad a úvod do problematiky: 

 • cudzí prvok v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy vstupuje tzv. "cudzí prvok" do pracovnoprávnych vzťahov + príklady cudzieho prvku,
 • voľba práva v pracovnej zmluve - prečo je potrebná.

Vymedzenie problematiky medzinárodného zamestnávania: 

 • najčastejšie používané zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vysielanie a medzinárodný prenájom pracovnej sily,
 • čo musí pri nich zamestnávateľ zohľadniť (medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení ....).

Pojem sociálneho zabezpečenia - sociálne aspekty medzinárodného zamestnávania: 

 • koordinačné nariadenia EÚ a medzinárodná koordinácia sociálneho zabezpečenia,
 • bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení, princípy určenia nárokov na dávky,
 • zmluvné a nezmluvné štáty pre účely sociálneho zabezpečenia,
 • SZ pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily (držitelia PD A1) a iné....

9:50 - 10:05   Ing.Jaroslav Schvantner

Vaše zdravie je naša srdcová záležitosť - UNION zdravotná poisťovňa - výhody:

 • Program VIP Union pre zamestnávateľov.
 • Vznik zdravotného poistenia cudzincov - postup, prílohy.
 • Spolupráca pri vzniku ZP.

10:05 - 10:20 Prestávka s občerstvením

10:20 - 10:25 Prezentácia Verlag Dashöfer, Ing. Zuzana Cmorejová

10:25 - 11:35   Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018

 • Rozšírenie povinností zamestnávateľa/informujúcej organizácie.
 • Zjednodušenie podmienok zamestnávania osôb z tretích krajín vo vybraných profesiách.
 • Zavedenie ďalšej podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
 • Zmeny v kategórii cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenia na zamestnanie.

Strategia pracovnej mobility cudzincov v SR

 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

11:35 - 12:35   Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

12:35 - 13:20 Obed

13:20 - 13:25 Prezentácia Verlag Dashöfer, Ing. Nadežda Fuksová

13:25 - 14:45   Mgr. Diana Maťugová, MA, Imigračný špecialista

Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty: 

 • popis jednotlivých krokov k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie,
 • ako získať potrebné informácie,
 • popis vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich získavania,
 • najčastejšie problémy,
 • vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú,
 • imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

14:45 - 14:55 Prestávka s občerstvením

14:55 - 15:45   JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

V posledných rokoch orgány inšpekcie práce zaznamenali nárast prípadov zisteného nelegálneho zamestnávania zamestnancov – občanov tretích krajín. Nelegálne zamestnávanie spočíva v najväčšej miere v nesplnení podmienok na zamestnávanie týchto osôb, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, ako aj v ich zdržiavaní sa na území SR v rozpore s ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

Osobitne sa čoraz častejšie vyskytujú prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorba sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri ceste ku koncovému odberateľovi služby, alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov.

V prípade zistenia nelegálneho zamestnávania sú zamestnávateľom ukladané vysoké finančné pokuty ale aj iné sankcie, ktoré majú veľký vplyv na ich ďalšie podnikanie. Príspevok pokrýva koncepciu nelegálneho zamestnávania na Slovensku s dôrazom na problematiku nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín, objasňuje sankcie vyplývajúce zo zisteného nelegálneho zamestnávania ako aj mapuje súčasný stav nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a výsledky kontrol za obdobie roku 2017 a prvej polovice tohto roku.

15:45 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Na konferencii sa budeme venovať novele zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1.1.2019. Rovnako sa veľmi prakticky pozrieme na to, ako krok za krokom zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. A dozviete sa aj o  Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom.

Lektori - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Mgr. Diana Maťugová,MA

Mgr. Diana Maťugová,MA

Pôsobí ako imigračný špecialista v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Má skúsenosti s poradenstvom a praktickou asistenciou cudzincom z EÚ a tretích krajín pri podávaní žiadosti o udelenie trvalého a prechodného pobytu, vrátane splnenia potrebných náležitostí voči Cudzineckej polícii, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny či Národného inšpektorátu práce. 

Časový harmonogram - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 9:50 | Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

9:50 – 10:05 | Vaše zdravie je naša srdcová záležitosť

10:05 – 10:20 | Prestávka s občerstvením

10:05 – 10:20 | Prezentácia Verlag Dashöfer, Ing. Zuzana Cmorejová

10:25 – 11:35 | Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018, Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

11:35 – 12:35 | Proces príjímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územieSR za účelom zamestnania

12:35 – 13:20 | Obed

13:20 – 14:45 | Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

14:45 – 14:55 | Prestávka s občerstvením

14:55 – 15:45 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

15:45 - | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Holiday Inn Žilina

Športová 2

010 01 Žilina

Holiday Inn Žilina Holiday Inn Žilina Holiday Inn Žilina Holiday Inn Žilina

GPS súradnice

N 48° 13' 46.48'' E 18° 44' 30.13'' ‎

Mapa

Navigácia z D1 od Bratislavy

 • Na križovatke Hričovské podhradie D1/D3 odbočte na D3, smer Žilina
 • Použite výjazd č.8 Žilina-západ smer Prešov
 • Po 3,2km pokračujte smer Poprad
 • Po 850m pokračujte smer Poprad, Terchová, Centrum
 • Po 330m odbočte vpravo smer Centrum, žel. stanica
 • Po 400m na kruhovom objazde použite 3. výjazd, smer Športová ulica
 • Po 170m je hotel po pravej strane
 • Parkovanie je: parkovanie je pri hoteli HOLIDAY INN. Cena parkovania je 2 hodiny ZDARMA, následne 1€/ hodina.

Navigácia od Strečna

 • Pokračujte po ceste č. 18 až na svetelnú križovatku pri nákupnom centre
 • Odbočte vpravo na cestu č. 60 (ulica Na Horevaží)
 • Po 2,4km odbočte vľavo, smer Kysucká
 • Po 400m na kruhovom objazde použite 3. výjazd, smer Športová ulica
 • Po 170m je hotel po pravej strane
 • Parkovanie je: parkovanie je pri hoteli HOLIDAY INN. Cena parkovania je 2 hodiny ZDARMA, následne 1€/ hodina.

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Žilina
 • 26.2.2019
 • Ing. Peter Varga, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Dominik Oslanec, Mgr. Diana Maťugová,MA
 • 149 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

           

                  

           

    

       

Mediálny partner