Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 (EIA, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, BOZP)

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Téma

Konferencia, ktorá Vám priniesla komplexný prehľad o aktuálnom stave legislatívy, schválených a pripravovaných zmenách pre rok 2017 v oblasti odpadového hospodárstva, zákona o ovzduší, vodnom zákone, posudzovania vplyvov na životné prostredie i bezpečnosti práce.

termín

Konferencia sa konala : 2.12.2016
Miesto: Bratislava

Partneri - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 (EIA, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, BOZP)

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                

                       

   

Mediálny partner