Konferencia:
ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 6.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 24.10.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:15

  Ing. Anna Gaálová

  Vodný zákon

  • Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd
  • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií
   • miestna príslušnosť
   • súbeh rozhodnutí
   • postup v konaní
   • záväzné stanovisko
 • 10:15 – 10:30

  Prestávka s občerstvením

 • 10:30 – 12:15

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny pripravované v roku 2020

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Programové dokumenty - zrušenie § 10.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
  • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti - úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
  • Doplnenie a úprava príloh.
  • Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
  • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – návrh novely jednotlivých vyhlášok.
 • 12:15 – 13:00

  Obed

 • 13:00 – 14:30

  Ing. Milan Luciak

  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

  • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
  • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
  • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
  • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
  • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
  • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
  • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona
  • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona.
  • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
 • 14:30 – 15:45

  Ing. Ľubomír Žiak

  Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

  • §  Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú  zo zákona č. 293/2017 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR  17. októbra 2017 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, zriaďovanie nízkoemisných zón, smogové situácie) a ďalšej novely zákona, ktorá by mala byť prijatá do konca 1. polroku 2018, aby boli transponované do národnej legislatívy povinnosti vyplývajúce zo smernice EP a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES.
  • §  Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z novelizácie vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z., najmä ustanovenia týkajúce sa  stredne veľkých spaľovacích zariadení, a pripravovanú novelizáciu v súvislosti s transpozíciou smernice EP a R 2016/2284.
  • §  Vyhláška MŽP SR č. 411/2012  Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, rovnako aj tu sa upriami pozornosť na povinnosti vyplývajúce z transpozície vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení vo veciach monitorovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré nie sú transponované priamo zákonom o ovzduší a boli premietnuté do vyhlášky vyhláškou MŽP SR č. 316/2017 Z.z.
  • §  Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR č. 296/2017 Z. z., ktorou sa upravujú v súlade s novelou zákona o ovzduší požiadavky týkajúce sa smogového varovného systému.
 • 15:45

  Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

WORKSHOP

Ing. Peter Gallovič - Ako vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu

workshop

MARY KAY

Tombola

tombola

 

 

Popis

Prinášame Vám 6. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:

 • zákona o odpadoch
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Na konferencii Vám na praktickom WORKSHOP-e Ing. Peter Gallovič predvedie ako správne vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

životné prostredie, odpadové hospodárstvo, pôvodca odpadov, držiteľ odpadov, nakladanie s odpadmi, zodpovednosť výrobcov za odpady, zákon o odpadoch, vykonávací predpis o odpadoch, stavebný odpad, komunálny odpad, novela vodného zákona, EIA, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, zdroj znečisťovania ovzdušia, zákon o ovzduší, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, národný emisný informačný systém, nakladanie so stavebnými odpadmi, odpad z demolácie

Lektori

Ing. Anna Gaálová

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Ľubomír Žiak

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:15 | Vodný zákon

10:15 – 10:30 | Prestávka s občerstvením

10:30 – 12:15 | Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny pripravované v roku 2020

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:30 | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

14:30 – 15:45 |Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

15:45 | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel

GPS súradnice

N 48° 09' 00.5'' E 17° 08' 00.2'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 24.10.2019
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Fotogaléria

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                        

   marykay          

   

Mediálny partnerEnviro.sk