Konferencia:
ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 5.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 26.9.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Program konferencie

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:00  Ing. Anna Gaálová

Novela vodného zákona a súvisiace predpisy

 • Vodný zákon aktuálny stav a pripravované zmeny.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií:
  • miestna príslušnosť,
  • súbeh rozhodnutí,
  • postup v konaní,
  • záväzné stanovisko.

10:00 – 10:15 - Prestávka s občerstvením

10:15– 10:40  Matúš Čupka

Firemná zodpovednosť a naše mesto

Prednáška predstaví mimoriadnu iniciatívu "Zelenú hliadku"

Počas krátkych dejín Zelená hliadka úspešne spolupracovala s množstvom menších i väčších firiem podnikajúcich na území Bratislavy. Vďaka tejto spolupráci sa podarilo odstrániť niektoré čierne skládky, revitalizovať podchody, či inak zlepšiť funkčnosť, či vzhľad mesta. Počas prednášky Vám predstavíme inšpirácie, ako sa môžu firmy stať aktívnym členom komunity, v ktorej pôsobia.

10:40 – 12:15  Ing. Peter Gallovič

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné v roku 2018 a od 1.1.2019

   • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené zmeny ako aj  pripravované zmeny v roku 2019.
   • Programové dokumenty odpadového hospodárstva obcí.
   • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb (vrátane obcí), ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom.
   • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
   • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií.
   • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami.
   • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie.
   • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška).
   • Prechodné ustanovenia platnosti noviel zákona.
   • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny

12:15 – 13:00 – Obed

13:00 - 13:10 Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, online portál: ENVIRO - Ing. Nadežda Fuksová

13:30 - 14:00 Ing. Peter Gallovič

Vyplnenie Evidenčného listu odpadu a Identifikačného listu odpadu

Workshop mimo konferečnej miestnosti

13:10 - 14:25  Katarína Pavličková

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

   • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
   • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
   • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
   • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
   • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
   • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
   • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
   • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
   • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
   • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona.
   • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

14:25 – 14:40 - Prestávka s občerstvením

14:40 – 15:55  Ing. Ľubomír Žiak

Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

   • §  Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú  zo zákona č. 293/2017 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR  17. októbra 2017 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, zriaďovanie nízkoemisných zón, smogové situácie) a ďalšej novely zákona, ktorá by mala byť prijatá do konca 1. polroku 2018, aby boli transponované do národnej legislatívy povinnosti vyplývajúce zo smernice EP a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES;
   • §  Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z novelizácie vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z., najmä ustanovenia týkajúce sa  stredne veľkých spaľovacích zariadení, a pripravovanú novelizáciu v súvislosti s transpozíciou smernice EP a R 2016/2284; 
   • §  Vyhláška MŽP SR č. 411/2012  Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, rovnako aj tu sa upriami pozornosť na povinnosti vyplývajúce z transpozície vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení vo veciach monitorovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré nie sú transponované priamo zákonom o ovzduší a boli premietnuté do vyhlášky vyhláškou MŽP SR č. 316/2017 Z.z.;
   • §  Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR č. 296/2017 Z. z., ktorou sa upravujú v súlade s novelou zákona o ovzduší požiadavky týkajúce sa smogového varovného systému.

15:55 – Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

WORKSHOP

Ing. Peter Gallovič - Ako vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu

workshop

MARY KAY

Tombola

tombola

 

 

Popis

Prinášame Vám 5. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:

 • zákona o odpadoch
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Na konferencii Vám na praktickom WORKSHOP-e Ing. Peter Gallovič predvedie ako správne vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

životné prostredie, odpadové hospodárstvo, pôvodca odpadov, držiteľ odpadov, nakladanie s odpadmi, zodpovednosť výrobcov za odpady, zákon o odpadoch, vykonávací predpis o odpadoch, stavebný odpad, komunálny odpad, novela vodného zákona, EIA, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, zdroj znečisťovania ovzdušia, zákon o ovzduší, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, národný emisný informačný systém, nakladanie so stavebnými odpadmi, odpad z demolácie

Lektori - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Ing. Anna Gaálová

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Ľubomír Žiak

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Matúš Čupka

Matúš Čupka

Matúš Čupka sa narodil v Bratislave a už sedem rokov pracuje na zlepšení života v meste prostredníctvom dobrovoľníckej iniciatívy Zelená hliadka. Počas rokov zorganizoval približne 620 dobrovoľníckych podujatí v oblasti odstraňovania čiernych skládok, revitalizácie mobiliáru či mestskej zelene. K práci dobrovoľníkov sa nepravidelne pridávajú aj skupiny firemných zamestnancov, ktorí pomáhajú zlepšovať prostredie v okolí svojich pôsobísk.

Časový harmonogram - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Novela vodného zákona a súvisiace predpisy

10:00 – 10:15 | Prestávka s občerstvením

10:15 – 10:40 | Firemná zodpovednosť a naše mesto

10:40 – 12:15 | Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 13:10 | Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, online portál: ENVIRO 

13:10 – 14:25 | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

14:25 – 14:40 | Prestávka s občerstvením

14:40 – 15:55 |Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

15:55 | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

Doprava z

 • Hlavnej železničnej stanice 5 minút pešo
 • Autobusovej stanice Mlynské Nivy
   Linky č.
  • 21 (autobus) smer Volkswagen, výstup na zastávke SAV
  • 210 (trolejbus) smer Hlavná stanica, výstup na zastávke Hlavná stanica
  • (trolejbus) smer ŽST Železná studienka, výstup na zastávke SAV

Možnosti parkovania v okolí konania školenia:

 • zdarma v okolitých uličkách iba v bielych parkovacích boxoch – obmedzený počet. Parkovanie nie je možné v boxoch označených modrou farbou – rezidenčné parkovanie, potrebná karta rezidenta.
 • na platenom parkovisku na križovatke Šancovej ulice a Štefaničovej ulice (vjazd je možný iba z križovatky SAV (z centra alebo z Pražskej ulice). Parkovisko oproti odbočke na hlavnú stanicu. Parkovisko je nad budovou KOOPERATIVY. Cena parkovného je 7 EUR za celý deň , platí sa na parkovisku. Použitie parkoviska nám hláste vopred.
 • parkovanie v podzemnej garáži hotela - 10 EUR za celý deň.

Mapa

Žilina:

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

Banka Žilina

GPS súradnice

N 49° 13' 29.492'' E 18° 44' 11.687'' ‎

Doprava z

 • Železničnej stanice
  • pešo 10 minút
  • Linky MHD č.: 3, 4, 6, 24, 31, výstup na zastávke Hurbanova
 • Autobusovej stanice
  • pešo 12 minút
  • MHD: presun k Železničnej stanici pešo 5 minút, linky č.: 3, 4, 6, 24, 31, a výstup na zastávke Hurbanova

Možnosti parkovania v okolí konania školenia:

 • V obchodnom centre Aupark Žilina, presun 10 minút pešo, cena parkovného 2,50 Eur za celý deň.
 • V obchodnom centre Mirage Žilina, presun 5 minút pešo, cena parkovného 2 Eurá za celý deň.

Mapa

Termíny a prihlásenie - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 26.9.2018
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Matúš Čupka
 • 169 € + DPH
Input:
 • 6.11.2018
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Fotogaléria

Video

Partneri - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                        logo mercure

   marykay          

   

Mediálny partnerEnviro.sk