Konferencia:
BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

3.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov.

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 21.11.2018
Miesto: Žilina

Program konferencie - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:35  prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Požiadavky systémov manažérstva BOZP pre organizácie v sektore priemyslu a služieb podľa novej medzinárodnej normy ISO 45001:2018

 • Novinky tejto normy oproti STN OHSAS 18001:2009
 • Požadované zdokumentované informácie SM-BOZP podľa ISO 45001:2018
 • Analýza procesov SM-BOZP podľa ISO 45001:2018
 • Aplikácia SM BOZP

9:35 – 10:20  Ing. Tamara Paceková

Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v legislatíve BOZP

10:20 - 10:30 Ejendals: Rady a skúsenosti týkajúce sa ochrany nôh a bezpečnosti obuvi

10:30 - 10:40  Prestávka s občerstvením

10:40 - 11:30  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Pracovná zdravotná služba - aktuálne informácie o nových legislatívnych úpravách v oblasti  ochrany zdravia pri práci

11:30 – 12:10  JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Dôležité zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP – pozor na sankcie 

12:10 – 13:00  Obed

13:00 – 13:20  Ing. Martina Gašová PhD.

Inovácie v modernej ergonómii

 • Predstavenie najnovších top riešení v ergonómii (riešenia CEIT, a.s. s odbornou podporou SES, o.z.)
 • Ukážky dvoch realizovaných projektov v nových oblastiach ergonómie
 • Predstavenie modulárneho systému (aplikácia CERAA) – existujúce tri moduly
 • Prvé oficiálne predstavenie 4.modulu CERAA Glove

13:20 – 14:50  Ľubica Kuševová

Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

  • Vznik pracovného úrazu
  • Spisovanie pracovného úrazu
  • Vyšetrovanie pracovného úrazu
  • Praktické skúsenosti a najčastejšie chyby

Povinnosti zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

14:50 - 15:00 Prestávka s občerstvením

15:00 – 16:00  JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Sankcie a nároky z pracovných úrazov z pohľadu právnika

Riešenie sporových skutočnosti vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ a úrazová poisťovňa pri odškodnení pracovného úrazu

16:00 Tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nezmeškajte 3.ročník úspešnej konferencie BOZP – Legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov. Konferenciu povedú odborníci: Ing. Tamara Paceková, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ľubica Kuševová a JUDr. Jozef Lukajka, PhD. 

Získajte dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP a o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP. Veľmi zaujímavou problematikou, ktorú budeme na konferencii riešiť je téma pracovných úrazov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

vyhláška o technických zariadeniach a o stavebných prácach, zákon č. 355/2007, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania, pracovný úraz, inšpektorát práce a jeho právomoc, ochrana osobných údajov, ochrana zdravia pri práci, kategórie prác, dokumentácia BOZP a k pracovným úrazom, kamerový systém,

Lektori - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaná bezpečnostná technička a technička požiarnej ochrany. Do roku 2008 vykonávala funkciu staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Svoje skúsenosti získala aj počas zamestnania na MPSVR SR, odbor ochrany práce. Podieľala sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení a aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách. 

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Pôsobí od roku 1986 ako pedagóg a vedúci na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1993 sa intenzívne zaoberá problematikou manažérstva kvality v stavebných organizáciách.  V roku 1996 založil centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS), ktorého vedúcim je doteraz. CEMAKS bol v roku 1999 ako prvé školiace stredisko na Slovensku certifikované na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizáciou Bureau Veritas Quality International (BVQI) so sídlom v Londýne. CEMAKS je dodnes držiteľom tohto certifikátu.

Ing. Martina Gašová PhD.

Ing. Martina Gašová PhD.

Absolvovala Žilinskú univerzitu, Strojnícku fakultu, odbor priemyselné inžinierstvo. Súbežne s doktorandským štúdiom na Katedre priemyselného inžinierstva sa venovala priemyselnej ergonómií v spoločnosti CEIT, a.s. ako ergonóm, projektový manažér a výskumník na divízií Digitálny podnik a neskôr na divízií Výskum a inovácie. Aktuálne okrem spoločnosti CEIT pôsobí už niekoľko rokov ako aktívny ergonóm a predseda  Slovenskej ergonomickej spoločnosti, ale aj ako člen technickej komisie TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Aktívne spolupracuje s univerzitným prostredím a venuje sa i výchove nových ergonómov na Slovensku.

Venuje sa výskumu a vývoju nových riešení, prístupov a produktov v ergonómií, detailnému projektovaniu pracovísk, produktovej ergonómií (posúdenie práce pri nových strojoch a zariadeniach), ergonómii produktu, implementácii ergonómie do priemyselných spoločností, tréningom a školeniam v ergonómií, hodnoteniu fyzickej záťaže pracovníkov montáže, výroby, logistiky, hodnoteniu ergonómie administratívnych pracovísk. Posledné roky sa hlbšie venuje výskumu, tvorbe nových systémov hodnotenia, využitiu moderných nástrojov ergonómie a najnovšie oblasti mentálnej záťaže. Publikuje v domácich i zahraničných periodikách a vo svojej oblasti je už teraz uznávaným odborníkom s  10ročnými skúsenosťami.

Časový harmonogram - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:35 | Požiadavky systémov manažérstva BOZP pre organizácie v sektore priemyslu a služieb podľa novej medzinárodnej normy ISO 45001:2018

9:35 – 10:20 | Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v legislatíve BOZP

10:20 - 10:30 | Ejendals: Rady a skúsenosti týkajúce sa ochrany nôh a bezpečnosti obuvi

10:30 – 10:40 | Prestávka s občerstvením

10:40 - 11:30 | Pracovná zdravotná služba - aktuálne informácie o nových legislatívnych úpravách v oblasti  ochrany zdravia pri práci

11:30 – 12:10 | Dôležité zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP – pozor na sankcie

12:10 - 13:00 | Obed

13:00 - 13:20 | Inovácia v modernej ergonómii

13:20 - 14:50 | Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika, Sankcie a nároky z pracovných úrazov z pohľadu právnika

14:50 – 15:00 | Prestávka s občerstvením

15:00 – 16:00| Povinnosti zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu, Riešenie sporových skutočnosti vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ a úrazová poisťovňa pri odškodnení pracovného úrazu

16:00 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Holiday Inn Žilina

Športová 2

010 01 Žilina

Holiday Inn Žilina Holiday Inn Žilina Holiday Inn Žilina Holiday Inn Žilina

GPS súradnice

N 48° 13' 46.48'' E 18° 44' 30.13'' ‎

Mapa

Navigácia z D1 od Bratislavy

 • Na križovatke Hričovské podhradie D1/D3 odbočte na D3, smer Žilina
 • Použite výjazd č.8 Žilina-západ smer Prešov
 • Po 3,2km pokračujte smer Poprad
 • Po 850m pokračujte smer Poprad, Terchová, Centrum
 • Po 330m odbočte vpravo smer Centrum, žel. stanica
 • Po 400m na kruhovom objazde použite 3. výjazd, smer Športová ulica
 • Po 170m je hotel po pravej strane
 • Parkovanie je: parkovanie je pri hoteli HOLIDAY INN. Cena parkovania je 2 hodiny ZDARMA, následne 1€/ hodina.

Navigácia od Strečna

 • Pokračujte po ceste č. 18 až na svetelnú križovatku pri nákupnom centre
 • Odbočte vpravo na cestu č. 60 (ulica Na Horevaží)
 • Po 2,4km odbočte vľavo, smer Kysucká
 • Po 400m na kruhovom objazde použite 3. výjazd, smer Športová ulica
 • Po 170m je hotel po pravej strane
 • Parkovanie je: parkovanie je pri hoteli HOLIDAY INN. Cena parkovania je 2 hodiny ZDARMA, následne 1€/ hodina.

Termíny a prihlásenie - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Žilina
Holiday Inn Žilina Športová 2 010 01 Žilina
 • 21.11.2018
 • Ľubica Kuševová, Ing. Tamara Paceková, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, JUDr. Jozef Lukajka PhD., Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD., Ing. Martina Gašová PhD.
 • 129 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Fotogaléria

Video

Partneri - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Organizátori

Partneri

 Ejendals Sagitta

 marykay            logo r-c

logo mercure         

 SES

   

Mediálny partner BOZPonline