Konferencia:
Ako úspešne zvládnuť kontroly vo firme v roku 2019 – GDPR, SOI, BOZP, Inšpektorát práce
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Ako úspešne zvládnuť kontroly vo firme v roku 2019 – GDPR, SOI, BOZP, Inšpektorát práce

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Cieľom konferencie je pripraviť Vás na 4 rôzne kontroly vo firme – GDPR, SOI, BOZP, Inšpektorát práce. Prevedieme Vás priebehom jednotlivých kontrol. A upozorníme Vás na sankcie a pokuty za nesplnenie si povinností!

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 4.4.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30   JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Praktické skúsenosti s GDPR po kontrolách.

Úrad na ochranu osobných údajov SR, ako orgán dozoru, vykonáva kontroly zamerané na preverenie stavu dodržiavania povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov stanovených GDPR.

 Poskytneme Vám praktické rady ako spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR, a to najmä v nasledujúcich okruhoch: 

 • najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov,
 • prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym základom,
 • ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť,
 • postavenie živnostníka z pohľadu GDPR,
 • biometria na účely dochádzky zamestnancov,
 • monitorovanie kamerami,
 • marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou súvisiace,
 • záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly,
 • vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov,
 • čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly,
 • postup kontrolného orgánu v rámci kontroly,
 • vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany Úradu,
 • efektívne predchádzanie pokutám.

10:30 – 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:15   Mgr. Eva Braxatorisová

Ako sa pripraviť na kontrolu SOI – zamerané na reklamácie.

12:15 – 13:00 Obed

13:00 - 15:00   JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontrola z inšpektorátu práce.

Kontrola BOZP.

 • Inšpekcia práce na Slovensku.
 • Právomoci a povinnosti inšpektorov práce.
 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce.
 • Priebeh kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa.
 • Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole z inšpektorátu práce.
 • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie, opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 • Sankcie.

15:00 Tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Máte v poriadku všetky podklady pre BOZP kontrolu? 
Nakladáte správne a podľa zákona s osobnými údajmi? 
Dodržiavate pravidlá pri obchodovaní? 
Obstáli by ste pred kontrolou z Inšpektorátu práce?

Na tejto konferencii si doplníte Vaše informácie o tom, čo pri týchto kontrolách od Vás budú kontrolóri vyžadovať a aké zmeny nastali v roku 2019. Upozorníme Vás na to, aký je priebeh kontroly a tým predídete vysokým sankciám a pokutám za nesplnenie si týchto povinností.

Príďte na konferenciu a na kontroly budete pripravení!

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre vedenie spoločností - majiteľov, konateľov a riaditeľov a zároveň aj vedúcim oddelení a živnostníkom.

Lektori

JUDr. Irena Hudecová

JUDr. Irena Hudecová

dokončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V roku 2007 úspešne zložila advokátske skúšky. Irena sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

Mgr. Eva Braxatorisová

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Praktické skúsenosti s GDPR po kontrolách 

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Ako sa pripraviť na kontrolu SOI – zamerané na reklamácie

12:15 – 13:00 | Obed

13:00– 15:00 | Kontrola z Inšpektorátu práce, Kontrola BOZP 

15:00 | Ukončenie konferencie, tombola 

Miesto konania

Termíny a prihlásenie - Ako úspešne zvládnuť kontroly vo firme v roku 2019 – GDPR, SOI, BOZP, Inšpektorát práce

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 4.4.2019
 • JUDr. Irena Hudecová, Mgr. Eva Braxatorisová, JUDr. Lucia Sabová Danková
 • 199 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia GDPR v Bratislave

Záznam