Konferencia:
Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018
Miesto
Termín

Konferencia:
Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Nenechajte si ujsť konferenciu zameranú na najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018. Obľúbený lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vám na praktických príkladoch vysvetlí kľúčové zmeny v daniach schválené pre rok 2018. 

termín

Počet konferencií k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.2.2018
Miesto: Bratislava
guaranted

Program konferencie - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:00  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

1)      Zmeny základných pojmov a definícií

  • Úprava definície závislých osôb
  • Zavedenie novej definície subjektu, ústredia, konečného príjemcu príjmu a digitálnej platformy
  • Rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR
  • Rozšírenie okruhu príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby dosiahnutých napr. prostredníctvom digitálnej platformy)

2)      Zmeny týkajúce sa fyzických osôb

  • Príjmy z príležitostných činností
  • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
  • Nezdaniteľná časť základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach
  • Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa
  • Použitie podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2 %)
  • Zdanenie príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade, ak ide o obchodný majetok
  • Oddlženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby
  • Výplata prostriedkov z kapitálových fondov a s tým súvisiace daňové dôsledky

3)      Zmeny týkajúce sa právnických osôb

  • Zlúčenie, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev a zmeny týkajúce sa daňového posúdenia týchto transakcií
  • Výplata oceňovacích rozdielov z precenenia
  • Výplata prostriedkov z kapitálových fondov a s tým súvisiace daňové dôsledky
  • Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a v súvislosti s tzv. vnorenými nehmotnými aktívami
  • Zdanenie pri obchode spoločnosti týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR (implementácia ATAD)
  • Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

10:00 – 10:15 - Prestávka s občerstvením

10:15 – 11:00  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

4)      Ostatné zmeny

  • Technické zhodnotenie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť 
  • Úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

5)      Diskusia k zmenám v zákone o dani z príjmov

11:00 – 12:00  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2018

  • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri registrácii DPH
  • Zmena podmienok trojstranného obchodu pre prvého odberateľa
  • Úprava peňažného limitu pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti
  • Zmeny v úprave odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku

12:00 – 13:00 - Obed

13:00– 14:00  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2018

  • Zavedenie povinnosti a lehoty na oznámenie neuplatnenia oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľnosti
  • Zmeny týkajúce sa platiteľov dane z pridanej hodnoty uplatňujúcich osobitný režim vzniku daňovej povinnosti prijatím platby
  • Rozšírenie povinnosti podania súhrnného výkazu pre osoby registrované pre daň podľa § 7 a 7a zákona o DPH
  • Zmena v spôsobe fakturácie za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
  • Zmena týkajúce sa osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
  • Zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním tovaru alebo služby v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie DPH neboli tovar alebo služba dodané

14:00 – 14:45 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Zmeny v oblasti účtovníctva od 1.1.2018

  • Zmena v zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiek, ktoré sú právnymi nástupcami
  • Zmena obsahovej náplne priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky
  • Vymedzenie osoby zodpovednej za uloženie dokumentov do registra účtovných závierok za zanikajúcu účtovnú jednotku
  • Predĺženie lehoty na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  • Predĺženie lehoty na uchovávanie (archiváciu) účtovných dokumentov
  • Podanie podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia daňovým úradom pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu

14:45 – 15:00 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Upozornenie na zmenu tlačív od 1.1.2018

15:00 - Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

 

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Nenechajte si ujsť konferenciu zameranú na najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018Obľúbený lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vám na praktických príkladoch vysvetlí kľúčové zmeny v daniach schválené pre rok 2018. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Konferencia je určená účtovníkom, daňovým poradcom, konateľom.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

zmeny v daniach, zmeny v dani z pridanej hodnoty, zmeny v dani z príjmu, zmeny v daňovom bonuse, zmena v nezdaniteľnej časti základu dane, zmena daňového bonusu na dieťa, zmena v zdanení príjmu z predaja majetku, zmena v daniach z kapitálových príjmov, zmeny pravidiel pre odpočet výdavkov na výskum a vývoj, zmeny v účtovníctve, zmeny v DPH, zmeny v DzP

Lektori - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňový poradca, odborník na problematiku účtovníctva a daní. Dlhodobo sa venuje odbornej lektorskej a publikačnej činnosti. Z oblasti účtovníctva a daní má dlhoročné skúsenosti z praxe ako majiteľ účtovníckej firmy. Patrí medzi obľúbených lektorov našej spoločnosti.

Časový harmonogram - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

10:00 – 10:15 | Prestávka s občerstvením

10:15 – 11:00 | Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

11:00 – 12:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2018

12:00 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2018

14:00 – 14:45 | Zmeny v oblasti účtovníctva od 1.1.2018

14.45 – 15.00 | Upozornenie na zmenu tlačív od 1.1.2018

15.00 | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
Apollo Hotel
Dulovo námestie 1 821 08 Bratislava
 • 13.2.2018
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Video                                 

video     

 

Partneri - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP pre rok 2018

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partner