ENVIRO konferencia - aktuálne a pripravované zmeny pre rok 2018

ENVIRO konferencia - aktuálne a pripravované zmeny pre rok 2018

23.10.2017 , Bratislava

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 4.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

Popis

Prinášame Vám 4. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblastí.

 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • zákona o odpadoch  a vykonávacích predpisov a
 • novely vodného zákona.

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Konferencia je určená

všetkým záujemcom o danú problematiku

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:15  Ing. Anna Gaálová

Vodný zákon a súvisiace predpisy

 • Vodný zákon aktuálny stav a pripravované zmeny.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií:
  • miestna príslušnosť,
  • súbeh rozhodnutí,
  • postup v konaní,
  • záväzné stanovisko.

10:15 – 10:30  Prestávka s občerstvením

10:30 – 12:00  Ing. Peter Gallovič

Zákon o odpadoch 

Zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy 

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve + schválené a pripravované zmeny
 • Prehľad povinností pôvodcov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti a možnosti ich plnenia, limity, 
 • Osobitné prúdy odpadov – osobitosti pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.
 • Komunálny odpad – rozsah povinností obcí a spolupráca s výrobcami.
 • Orgány štátnej správy a ich kompetencie - autorizácie, súhlasy, 
 • Porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška).
 • Vykonávacie predpisy – upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia vykonávajúce povinnosti zo zákona.

Najvýznamnejšia zmena pre rok 2017 v zákone o odpadoch,

 • rozšírenie možností zberu odpadových pneumatík
 • povinnosti distribútorov voči ľahkým nákupným taškám

Najvýznamnejšia pripravovaná zmena pre rok 2018 v zákone o odpadoch

 • zber a výkup kovového odpadu
 • základné ustanovenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov
 • povinnosti Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV)
 • fungovanie Koordinačných centier + ich registrácia
 • doplnenia do jednotlivých dielov vyhradených výrobkov
 • Komunálne odpady - nové základné pojmy, financovanie nádob na BRO, nové povinnosti obcí + úprava drobného stavebného odpadu
 • úpravy administratívnych nástrojov
 • doplnenie a úprava pokút
 • nové prechodné ustanovenia

12:00 – 13:00 – Obed

13:00 - 14:15  Ing. Milan Luciak

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

 • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Medzi najvýznamnejšie zmeny v novelách roku 2017 je možné zaradiť

 • Špecifikácia okruhu odborníkov na vypracovanie zámeru a správy o hodnotení pre proces EIA
 • Spodrobnenie typov vrtov – úprava prílohy č. 8
 • Zavedenie posudzovania vplyvu na biodiverzitu
 • Rozšírenie povinností navrhovateľa pri opise navrhovanej činnosti v predkladaných dokumentáciách

14:15 – 14:30  Prestávka s občerstvením

14:30 – 15:45  Ing. Ľubomír Žiak

Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

 • Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú z návrhu novely zákona, ktorý je v rámci legislatívneho konania prerokovávaný v Národnej rade SR  - prvé čítanie 12. septembra 2017prijatej na 7. schôdzi NR SR dňa 19. septembra 2012; dôraz na transpozíciu smernice EP a R o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, zriaďovanie nízkoemisných zón, smogové situácie):
 • Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, s dôrazom na pripravenú novelu vyhlášky súvisiacu s novelou zákona – najmä ustanovenia týkajúce sa  stredne veľkých spaľovacích zariadení)
 • Vyhláška MŽP SR č. 411/2012  Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, rovnako aj tu upriami sa pozornosť na povinnosti vyplývajúce z transpozície vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení vo veciach monitorovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré nie sú transponované priamo zákonom o ovzduší.
 • Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia, návrh novely vyhlášky upravuje v súlade s novelou zákona o ovzduší požiadavky týkajúce sa smogového varovného systému.

15:45 – Tombola a ukončenie konferencie

Na konferencii sa stretnete s pojmami ako:

životné prostredie, odpadové hospodárstvo, pôvodca odpadov, držiteľ odpadov, nakladanie s odpadmi, zodpovednosť výrobcov za odpady, zákon o odpadoch, vykonávací predpis o odpadoch, stavebný odpad, komunálny odpad, novela vodného zákona, EIA, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, zdroj znečisťovania ovzdušia, zákon o ovzduší, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, národný emisný informačný systém, nakladanie so stavebnými odpadmi, odpad z demolácie

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Pôsobil  ako prevádzkový geológ, výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva vo verejnej správe

Ing. Anna Gaálová

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník v oblasti životného prostrediaSpoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života.

Ing. Ľubomír Žiak

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektov, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia i v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Záväzná prihláška na konferenciu

ENVIRO konferencia - aktuálne a pripravované zmeny pre rok 2018 , 23.10.2017 Bratislava

Do not fill this:
Do not fill this:
Údaje objednávateľa
Typ objednávky:
Údaje o účastníkoch
Bezplatné doplnkové služby
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Počet účastníkov: 1
Zľava: 0 €
CENA: 169,00 EUR bez DPH

Sprievodný program:

MARY KAY

Tombola

tombola

Fotogaléria

enviro  enviro

enviro  enviro

enviro  enviro

enviro  enviro

enviro