Konferencia:
ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 5.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

termín

Počet konferencií k dispozícií : 2
Najbližší termín: 26.9.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Program konferencie

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:00  Ing. Anna Gaálová

Novela vodného zákona a súvisiace predpisy

 • Vodný zákon aktuálny stav a pripravované zmeny.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií:
  • miestna príslušnosť,
  • súbeh rozhodnutí,
  • postup v konaní,
  • záväzné stanovisko.

10:00 – 10:15 - Prestávka s občerstvením

10:15 – 12:00  Ing. Peter Gallovič

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny.
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií.
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami.
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie.
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška).
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona.
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny

12:00 – 13:00 – Obed

13:30 - 14:00 Ing. Peter Gallovič

Vyplnenie Evidenčného listu odpadu a Identifikačného listu odpadu

Workshop mimo konferečnej miestnosti

13:00 - 14:15  Ing. Milan Luciak

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

 • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

14:15 – 14:30  Prestávka s občerstvením

14:30 – 15:45  Ing. Ľubomír Žiak

Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

 • §  Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú  zo zákona č. 293/2017 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR  17. októbra 2017 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, zriaďovanie nízkoemisných zón, smogové situácie) a ďalšej novely zákona, ktorá by mala byť prijatá do konca 1. polroku 2018, aby boli transponované do národnej legislatívy povinnosti vyplývajúce zo smernice EP a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES;
 • §  Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z novelizácie vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z., najmä ustanovenia týkajúce sa  stredne veľkých spaľovacích zariadení, a pripravovanú novelizáciu v súvislosti s transpozíciou smernice EP a R 2016/2284; 
 • §  Vyhláška MŽP SR č. 411/2012  Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, rovnako aj tu sa upriami pozornosť na povinnosti vyplývajúce z transpozície vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení vo veciach monitorovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré nie sú transponované priamo zákonom o ovzduší a boli premietnuté do vyhlášky vyhláškou MŽP SR č. 316/2017 Z.z.;
 • §  Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR č. 296/2017 Z. z., ktorou sa upravujú v súlade s novelou zákona o ovzduší požiadavky týkajúce sa smogového varovného systému.

15:45 – Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

WORKSHOP

Ing. Peter Gallovič - Ako vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu

workshop

MARY KAY

Tombola

tombola

 

 

Popis

Prinášame Vám 5. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:

 • zákona o odpadoch
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Na konferencii Vám na praktickom WORKSHOP-e Ing. Peter Gallovič predvedie ako správne vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

životné prostredie, odpadové hospodárstvo, pôvodca odpadov, držiteľ odpadov, nakladanie s odpadmi, zodpovednosť výrobcov za odpady, zákon o odpadoch, vykonávací predpis o odpadoch, stavebný odpad, komunálny odpad, novela vodného zákona, EIA, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, zdroj znečisťovania ovzdušia, zákon o ovzduší, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, národný emisný informačný systém, nakladanie so stavebnými odpadmi, odpad z demolácie

Lektori - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Ing. Anna Gaálová

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník v oblasti životného prostrediaSpoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života.

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Pôsobil  ako prevádzkový geológ, výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva vo verejnej správe

Ing. Ľubomír Žiak

Ing. Ľubomír Žiak

V súčasnosti pôsobí ako expert pre oblasť ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR, kde predtým roky pôsobil v rôznych funkciách. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia i v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Časový harmonogram - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Termíny a prihlásenie - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 26.9.2018
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak
 • 169 € + DPH
Input:
 • Žilina
 • 22.11.2018
 • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Fotogaléria

Video

video Enviro konferencia

Partneri - ENVIRO konferencia 2018 – 5.ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                        

   marykay          

logo shmu

   

Mediálny partnerEnviro.sklogo tuv